සංවර්ධන මණ්ඩල, කට්ටල, වැඩසටහන්

Demoboard කාවැද්දූ පද්ධතිය development.Development මණ්ඩල සඳහා භාවිතා කරන පරිපථ පුවරුව යනු, කට්ටල, වැඩසටහන්