මතක කාඩ්, මොඩියුල

SD කාඩ් කියවීම හා ලිවීම SD කාඩ් / කාර්ය සාධක බලකාය කාඩ් ලිවීමේ හා කියවීමේ තනි චිප් ක්ෂුද්ර පරිගණකය සඳහන් කරයි.