අප අමතන්න

HongKong


දු.ක.: 00852-67679912

ෆැක්ස්: 00852-67679912

ලිපිනය: Rm 31 11F Lee Ka Industrial Building 8 NG Fong Street San Po Kong, KLN, Hong Kong