ඇගයීම මණ්ඩල - Embedded - MCU, DSP

නිෂ්පාදකයාගේ කොටස අංකය නිෂ්පාදක විස්තර ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණය ඒකක මිල නියෝග
HW-SD1800A-DSP-SB-UNI-G-J Xilinx Inc. XTREMEDSP SPARTAN 3A EVAL BRD 2400
HW-SD1800A-DSP-SB-UNI-G Xilinx Inc. XTREMEDSP SPARTAN 3A EVAL BRD 2829
HW-V4SX35-VIDEO-SK-EC Xilinx Inc. VIDEO STARTER KIT VIRTEX-4 SX 596
DO-V5-DSP-DK-SG-UNI-G-J Xilinx Inc. XTREMEDSP VIRTEX-5 SXT EVAL BRD 2602
HW-V5-ML506-UNI-G-J Xilinx Inc. XTREMEDSP VIRTEX-5 SXT EVAL BRD 2022
HW-SD3400A-DSP-DB-UNI-G Xilinx Inc. XTREMEDSP SPARTAN 3A EVAL BRD 2119
HW-V4SX35-VIDEO-SK-UK Xilinx Inc. VIDEO STARTER KIT VIRTEX-4 SX 1369
HW-SD3400A-DSP-DB-UNI-G-J Xilinx Inc. XTREMEDSP SPARTAN 3A EVAL BRD 1285
HW-V5-ML506-UNI-G Xilinx Inc. XTREMEDSP VIRTEX-5 SXT EVAL BRD 636
DO-V5-DSP-DK-SG-UNI-G Xilinx Inc. XTREMEDSP VIRTEX-5 SXT EVAL BRD 846
DO-S3ADSP-VIDEO-SK-UNI-G-J Xilinx Inc. XTREMEDSP SPARTAN 3A EVAL BRD 1196