ඇගයීම මණ්ඩල - සංවේදක

නිෂ්පාදකයාගේ කොටස අංකය නිෂ්පාදක විස්තර ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණය ඒකක මිල නියෝග
HW-MCCAM-G Xilinx Inc. MODULE CAMERA MICRON VGA CMOS 1341