වැඩසටහන්කරුවන්, Emulators, සහ Debuggers

නිෂ්පාදකයාගේ කොටස අංකය නිෂ්පාදක විස්තර ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණය ඒකක මිල නියෝග
HW-SMARTLYNQ-G Xilinx Inc. SMARTLYNQ DATA CABLE 128
1: $245.47250
HW-USB-II-G Xilinx Inc. PLATFORM CABLE USB II DLC10 230
1: $120.26700
HW-USB-G Xilinx Inc. PLATFORM CABLE USB 2557
HW-130-USA Xilinx Inc. PROGRAMMER 1632
HW-MULTIPRO Xilinx Inc. TOOL DESKTOP PROGRAMMING 2639
HW-130-UK Xilinx Inc. PROGRAMMER HW-130 UNITED KINGDOM 1508
HW-130-J Xilinx Inc. PROGRAMMER HW-130 FOR JAPAN 3091
HW-130-EC Xilinx Inc. PROGRAMMER HW-130 FOR EUROPE 1040
EK-P7-EMUL-G Xilinx Inc. EPP EMULATION BOARD 2119
HW-XGI-DEBUG-G Xilinx Inc. HW-XGI-DEBUG-G 2817
HW-SMARTLYNQ-G-J Xilinx Inc. SMARTLYNQ DATA CABLE JAPAN SPECI 130
1: $240.61700