කාවැද්දූ - පද්ධතියක් තුල චිප් (SoC)

නිෂ්පාදකයාගේ කොටස අංකය නිෂ්පාදක විස්තර ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණය ඒකක මිල නියෝග
XC7Z045-2FF900I Xilinx Inc. XC7Z045-2FF900I 25
135: $0.75000
XCZU19EG-3FFVD1760E Xilinx Inc. IC FPGA 308 I/O 1760FCBGA 7789
1: $3.85000
XC7Z035-2FFG900E Xilinx Inc. IC SOC CORTEX-A9 KINTEX7 900BGA 78631
1: -
XC7Z035-1FBG676I Xilinx Inc. IC SOC CORTEX-A9 KINTEX7 676BGA 73568
1: -
XC7Z045-2FFG676I Xilinx Inc. IC SOC CORTEX-A9 KINTEX7 676FBGA 62540
1: -
XCZU9EG-2FFVC900I Xilinx Inc. IC FPGA 204 I/O 900FCBGA 22790
1: -
XCZU6EG-L1FFVC900I Xilinx Inc. IC FPGA 204 I/O 900FCBGA 40138
1: $0.75000
XC7Z035-1FFG900I Xilinx Inc. IC SOC CORTEX-A9 KINTEX7 900BGA 70130
1: -
XC7Z100-1FF900I Xilinx Inc. IC SOC CORTEX-A9 KINTEX7 900BGA 32375
1: $0.75000
XCZU6EG-2FFVC900E Xilinx Inc. IC FPGA 204 I/O 900FCBGA 35088
1: $0.75000
XCZU6EG-L2FFVC900E Xilinx Inc. IC FPGA 204 I/O 900FCBGA 22348
1: -
XCZU9EG-1FFVC900I Xilinx Inc. IC FPGA 204 I/O 900FCBGA 38330
1: $0.75000
XCZU15EG-3FFVC900E Xilinx Inc. IC FPGA 204 I/O 900FCBGA 12260
1: $2.31000
XC7Z045-2FFG676E Xilinx Inc. IC SOC CORTEX-A9 KINTEX7 676FBGA 71550
1: -
XC7Z045-1FFG676C Xilinx Inc. IC SOC CORTEX-A9 KINTEX7 676FBGA 75126
1: -
XC7Z035-1FFG676I Xilinx Inc. IC SOC CORTEX-A9 KINTEX7 676BGA 78093
1: -
XC7Z035-1FFG676C Xilinx Inc. IC SOC CORTEX-A9 KINTEX7 676BGA 72355
1: -
XCZU6CG-2FFVC900E Xilinx Inc. IC FPGA 204 I/O 900FCBGA 37079
1: $0.75000
XC7Z100-2FFG1156I Xilinx Inc. IC SOC CORTEX A-9 ZYNQ7 1156BGA 23217
1: -
XCZU6EG-3FFVC900E Xilinx Inc. IC FPGA 204 I/O 900FCBGA 26038
1: -