විශේෂිත පරිපථ

නිෂ්පාදකයාගේ කොටස අංකය නිෂ්පාදක විස්තර ලබා ගත හැකි ප්‍රමාණය ඒකක මිල නියෝග
XCMECH-FF1738 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 421
2: $72.62500
XCMECH-FFG668 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 1944
10: $14.04620
XCMECH-FFG665 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 1902
10: $13.93560
XCMECH-FFG1760 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 385
2: $74.28500
XCMECH-FF665 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 2040
10: $13.93560
XCMECH-FF672 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 1965
10: $14.15680
XCMECH-FG900 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 751
4: $42.03535
XCMECH-FF324 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 2039
11: $13.38260
XCMECH-FF1760 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 358
2: $74.28500
XCMECH-FF668 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 1858
10: $14.04620
XCMECH-FFG672 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 2167
10: $14.21210
XCMECH-FFG1738 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 473
2: $72.62500
XCMECH-FF676 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 1167
5: $27.89885
XCMECH-FFG1148 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 1168
6: $26.23985
XCMECH-FG456 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 1526
8: $19.29970
XCMECH-FF1153 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 1076
5: $29.94495
XCMECH-FG676 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 981
6: $25.93570
XCMECH-FGG676 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 1054
6: $26.48870
XCMECH-FFG1152 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 1599
8: $19.27205
XCMECH-FF1513 Xilinx Inc. IC MECHANICAL SAMPLE 986
5: $31.05095